# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 ประกาศ ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ เข้าเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปีการศึกษา 2563 New รายละเอียด
2 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
3 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
4 เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
6 เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
6 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 New ดาวน์โหลด
2 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
4 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ปลาย) New ดาวน์โหลด
2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ต้น) New ดาวน์โหลด
3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ปลาย) ดาวน์โหลด
4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ต้น) ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 New ดาวน์โหลด
2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 New ดาวน์โหลด
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

คณะครู บุคลากร และนักเรียนชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา...

งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2019...

ตราสัญลักษณ์ใหม่ พระราชทาน...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาฯ...

# วันที่ หัวข้อ/เรื่อง ผู้รับผิดชอบ
17 ก.พ. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง
19 ก.พ. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง
02 มี.ค. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-5 คณะกรรมการตามคำสั่ง
04 มี.ค. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-5 คณะกรรมการตามคำสั่ง
06 มี.ค. 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-5 คณะกรรมการตามคำสั่ง
07 มี.ค. 2563
ถึง 10 มี.ค. 2563
ครูผู้สอน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 กรอกคะแนนปลายภาคในโปรแกรม SGS ครูผู้สอน ม.3 กรอกคะแนนปลายภาคในโปรแกรม BookMark ครูผู้สอน
11 มี.ค. 2563 ส่งเอกสาร ปพ.5 ที่วัดผลระดับชั้น ครูผู้สอน/วัดผลระดับชั้น
12 มี.ค. 2563 หัวหน้าระดับชั้นตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามใน ปพ.5 ของครูในระดับ หัวหน้าระดับชั้น
13 มี.ค. 2563 หัวหน้าระดับชั้นรวมรวม ปพ.5 ส่งที่งานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามรับรอง รวบรวมและบันทึกขออนุมัติผลการเรียน หัวหน้าระดับชั้น/งานวัดผล
13 มี.ค. 2563
ถึง 16 มี.ค. 2563
ประมวลผลข้อมูลผลการเรียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น งานทะเบียนวัดผล
14 มี.ค. 2563
ถึง 15 มี.ค. 2563
นักเรียน ม.6 สอบวิชาสามัญ -
16 มี.ค. 2563 จัดพิมพ์ผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น/ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนเพื่อจัดทำ ปพ.6 และส่งงานวัดผลเพื่อส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาปีการศึกษาถัดไป ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
16 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2/62 ทางเว็บไซต์ งานวัดผล
17 มี.ค. 2563
ถึง 18 มี.ค. 2563
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัววิชาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ งานวัดผล
19 มี.ค. 2563 ประกาศผลการสอบแก้ตัว งานวัดผล
20 มี.ค. 2563
ถึง 30 มี.ค. 2563
จัดทำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนวัดผล
31 มี.ค. 2563 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้ารับพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนวัดผล
03 ก.ค. 2563 ggggg ggggg
01 ม.ค. 2513

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat © Copyright 2019 PHA-NU-WAT