ใบอนุญาตให้ใช้สื่อในสถานศึกษาปีการศึกษา 2557
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและจัดทำเล่มเอกสารให้ตรงกับเลขที่ใบอนุญาต *** พบข้อมูลผิดพลาดกรุณาแจ้งปรับปรุงด่วน***
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ใบอนุญาต 26/2557 อ30204 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1
ใบอนุญาต 27/2557 อ30211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
ใบอนุญาต 28/2557 อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 1
ใบอนุญาต 29/2557 ง20214 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ
ใบอนุญาต 30/2557 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ใบอนุญาต 31/2557 พ21103 สุขศึกษา 2
ใบอนุญาต 32/2557 พ22103 สุขศึกษา 4
ใบอนุญาต 33/2557 พ23103 สุขศึกษา 6
ใบอนุญาต 34/2557 ส20201 อาเซียนศึกษา
ใบอนุญาต 35/2557 ต20201 ภาษาเกาหลีขั้นต้น
ใบอนุญาต 36/2557 ค30104 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 3
ใบอนุญาต 37/2557 ว30294 การสื่อสารและการนำเสนอ
ใบอนุญาต 38/2557 ว30201 กลศาสตร์
ใบอนุญาต 39/2557 ว20217 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
ใบอนุญาต 40/2557 ว30283 เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
ใบอนุญาต 41/2557 ว30262 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใบอนุญาต 42/2557 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
ใบอนุญาต 43/2557 ว30203 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ใบอนุญาต 44/2557 ค30220 ทฤษฎีกราฟ
ใบอนุญาต 45/2557 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ใบอนุญาต 46/2557 ส30107 คุณธรรมเพื่อชีวิต
ใบอนุญาต 47/2557 ค30103 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 2
ใบอนุญาต 48/2557 ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ใบอนุญาต 49/2557 ท30104 พัฒนาทักษะภาษาไทย
ใบอนุญาต 50/2557 อ30203 ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ใบอนุญาต 51/2557 อ30203 ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ใบอนุญาต 52/2557 ส30104 เศรษฐศาสตร์
ใบอนุญาต 53/2557 ท30106 วรรณคดีกับชีวิต
ใบอนุญาต 54/2557 ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2
ใบอนุญาต 55/2557 อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
ใบอนุญาต 56/2557 ค30203 สถิติเบื้องต้น
ใบอนุญาต 57/2557 ส22104 สังคมศึกษา 4
ใบอนุญาต 58/2557 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
ใบอนุญาต 59/2557 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ใบอนุญาต 60/2557 อ30105 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
ใบอนุญาต 61/2557 ง30208 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
ใบอนุญาต 62/2557 ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศส 1
ใบอนุญาต 63/2557 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
ใบอนุญาต 64/2557 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ใบอนุญาต 65/2557 ง20216 ออกแบบเวบไซต์เบื้องต้น
ใบอนุญาต 66/2557 ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์
ใบอนุญาต 67/2557 ง20217 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
ใบอนุญาต 68/2557 ง20212 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
ใบอนุญาต 69/2557 ง30209 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
ใบอนุญาต 70/2557 ท22102 ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์)
ใบอนุญาต 71/2557 ค30204 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ใบอนุญาต 72/2557 ท23102 ภาษาไทย 6
ใบอนุญาต 73/2557 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
ใบอนุญาต 74/2557 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ใบอนุญาต 75/2557 ง20204 ไบโอดีเซล
ใบอนุญาต 76/2557 ท21102 ภาษาไทย 2
ใบอนุญาต 77/2557 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ใบอนุญาต 78/2557 ศ22103 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
ใบอนุญาต 79/2557 ส21104 สังคมศึกษา 2
ใบอนุญาต 80/2557 ว30231 ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสาร และเคมีไฟฟ้า
ใบอนุญาต 81/2557 ว30233 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
ใบอนุญาต 82/2557 ว20202 สนุกกับโครงงาน
ใบอนุญาต 83/2557 ว30192 วิทยาศาสตร์โลก 2
ใบอนุญาต 84/2557 ท30102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
ใบอนุญาต 85/2557 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
ใบอนุญาต 86/2557 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ใบอนุญาต 87/2557 ว30294 โครงงานวิทยาศาสตร์
ใบอนุญาต 88/2557 ศ30105 สุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิต
 
***ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ***