ลำดับ
เอกสาร Word
เอกสาร Pdf
ชื่อวิชา
ประเภทวิชา
กลุ่มสาระ
ระดับชั้น
1
ท21101      ท21101    ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย ม.1
2
ท21102      ท21102    ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย ม.1
3
ค21101      ค21101      คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1
4
ค21102      ค21102      คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1
5
ค20201      ค20201      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.1
6
ค20202      ค20202      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.1
7
ว21101     ว21101     วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1
8
ว21102     ว21102     วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1
9
ว20201      ว20201     การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.1
10
ว20202      ว20202     เริ่มต้นกับโครงงาน เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.1
11
ส21101        สังคมศึกษา 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
12
ส21104        สังคมศึกษา 2 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
13
ส21102      ส21102     พระพุทธศาสนา 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
14
ส21105      ส21105     พระพุทธศาสนา 2 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
15
ส21103        ประวัติศาสตร์ไทย 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
16
ส21106        ประวัติศาสตร์ไทย 2 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1
17
ส21201        หน้าที่พลเมือง 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ ม.1
18
ส21202        หน้าที่พลเมือง 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ ม.1
19
พ21101        สุขศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.1
20
พ21102      พ21102     พลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.1
21
พ21103      พ21103     สุขศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.1
22
พ21104      พ21104     พลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.1
23
ศ21101      ศ21101     ทัศนศิลป์ 1 พื้นฐาน ศิลปะ ม.1
24
ศ21102      ศ21102    ดนตรี 1 พื้นฐาน ศิลปะ ม.1
25
ศ21103      ศ21103     นาฏศิลป์ 1 พื้นฐาน ศิลปะ ม.1
26
ง21101      ง21101     เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ ม.1
27
ง20201      ง20201     การออกแบบและเทคโนโลยี เพิ่มเติมกลุ่ม 1 การงานอาชีพฯ ม.1
28
ง21102      ง21102     งานอาชีพ 1 พื้นฐาน การงานอาชีพฯ ม.1
29
อ21101      อ21101     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ ม.1
30
อ21102      อ21102     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ ม.1