โครงสร้างหลักสูตร ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2557 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น หลักสูตรฯ 2558
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2558 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย หลักสูตรฯ 2557
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย หลักสูตรฯ 2560
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2560  
   
   
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.2)
วันที่ 1–3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โฮเตล จ.พระนครศรีอยุธยา จภ.มุกดาหาร word pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.3)
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กทม. จภ.ตรัง word pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 2557 (ม.6)
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี จภ.ลพบุรี word pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 (ม.4-ม.6)
วันที่ 17–19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต,วันที่ 6–10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จภ.ปทุมธานี word pdf
แผนย่อ วิชาภาษาไทย (ม.1-ม.4)
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จภ.มุกดาหาร word pdf
แผนย่อ วิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จภ.ตรัง word pdf
เอกสารหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ปลาย
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
 
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ (หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558)
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ ม.5 ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 2557)
 
ข้อมูล/แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอน
ข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 และภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนมัติจัดทำเล่มเอกสาร
แบบฟอร์มตัวอย่างปกเอกสารประกอบการสอน
การจัดรูปแบบหน้าปกเอกสาร  
แบบประเมินหลักสูตร ม.ต้น(สำหรับครูผู้สอน)  
   
 
   
 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ จภ.นศ.ภาคเรียนที่ 1 File Pdf ปีการศึกษา 2558 ส่งที่ e-mail : jameskrub@gmail.com
 
   
 
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
   
ข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้สื่อในสถานศึกษาภาค 2/57
ตรวจสอบข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดภาพถ่ายที่บันทึกโดย: ครูวิชัย ราชธานี
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการประชุม25มิ.ย.57
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ภาค2/57
แผนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี57
คำสั่ง 513/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการนักเรียน
 
ข้อมูลหลักสูตรโรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง 2557)
ไฟล์ Word เอกสารหลักสูตร ฉบับเต็ม (406 หน้า)
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์งานวันวิชาการปีการศึกษา 2556
ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[ชั้น ม. 1]   [ชั้น ม.2]  [ชั้น ม. 3]  [ชั้น ม. 4]   [ชั้น ม. 5]   [ชั้น ม. 6]  
 
เอกสารระบบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนผังกระบวนการนิเทศ   2. ตัวอย่างกำหนดการจัดทำแผน   3. แบบฟอร์มเขียนแผน  4. แบบประเมินแผน
5. เทคนิคการเขียนแผน        6. แผนผังการบริหารหลักสูตร       7. แบบฟอร์มเขียนแผน(Word)
 
 
เอกสารหลักสูตร
ตัวอย่างการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น
รายวิชาเพิมเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย
       
  
ดูแลระบบโดย : ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

61.7.241.230/curriculum
สงวนลิขสิทธิ์