โครงสร้างหลักสูตร ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2557 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น หลักสูตรฯ2554 ปรับปรุง2558
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2558 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย หลักสูตรฯ2554 ปรับปรุง2557
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย หลักสูตรฯ 2560
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2560 รายวิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น หลักสูตรฯ2554 ปรับปรุง2561
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561 แก้ไข 4/6/2561  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561แก้ไข14/10/61 update  
   
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.2)
วันที่ 1–3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โฮเตล จ.พระนครศรีอยุธยา จภ.มุกดาหาร pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.3)
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กทม. จภ.ตรัง pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 2557 (ม.6)
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี จภ.ลพบุรี pdf

แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 (ม.4-ม.6)
วันที่ 17–19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต,วันที่ 6–10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จภ.ปทุมธานี รวมpdf รวมword
[ภาษาไทย word pdf ] [คณิศาสตร์ word pdf ] [วิทยาศาสตร์ word pdf ] [สังคมฯ word pdf ] [สุขศึกษาฯ word pdf ]
[ศิลปะ word pdf ] [การงานอาชีพ word pdf ] [ภาษาต่างประเทศ word pdf ]

แผนย่อ วิชาภาษาไทย (ม.1-ม.4)
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จภ.มุกดาหาร pdf
แผนย่อ วิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จภ.ตรัง pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2561 (ม.1-ม.3 ยังไม่ปรับตาม สพฐ.)
วันที่ 3–5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร จภ.มุกดาหาร
[คณิศาสตร์*ยกเลิก] [วิทยาศาสตร์*ยกเลิก] [ภาษาไทย] [การงานอาชีพ] [สังคมศึกษาฯ*ยกเลิกวิชาสังคม] [ศิลปะ] [สุขศึกษา]
[ภาษาต่างประเทศปรับปรุงที่มหิดล] [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]

แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2561 (ม.1-ม.3 คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์(สังคม) ปรับตาม สพฐ. )
วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเลยพลาเลซ จังหวัดเลย

แผนย่อ ม.ปลาย (คณิตม.4,5 คอมม.5 ฟิสิกส์ม.4 เคมีม.4 ชีวม.4)
วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แผนย่อ ม.ปลาย
วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
แผนย่อ ม.ปลาย
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 
เอกสารหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ปลาย
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] (ยังไม่ปรับตาม สพฐ.)
วันที่ 3–5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร จภ.มุกดาหาร [word]<<^0^>>[pdf]

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับแก้ไขจากฉบับเดิม)
ปรับปรุงข้อมูลตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16/08/2561 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 [ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง 2561] รอข้อมูลจาก จภ.มุกดาหาร
[ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 [ฉบับปรับปรุง 2561] รอข้อมูลจาก จภ.มุกดาหาร
[ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]
 
คำสั่งสอน
ภาคเรียนที่ 1/2561 , ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ (หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558)
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ ม.5 (หลักสูตร ม.ปลาย 54ฉบับปรับปรุง57) วันที่25-26เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น รร.อมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล/แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอน  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนมัติจัดทำเล่มเอกสาร  
แบบฟอร์มตัวอย่างปกเอกสารประกอบการสอน
การจัดรูปแบบหน้าปกเอกสาร  
แบบประเมินหลักสูตร ม.ต้น(สำหรับครูผู้สอน)  
   
 
   
 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ จภ.นศ.ภาคเรียนที่ 1 File Pdf ปีการศึกษา 2558 ส่งที่ e-mail : jameskrub@gmail.com
 
   
 
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
   
ข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้สื่อในสถานศึกษาภาค 2/57
ตรวจสอบข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดภาพถ่ายที่บันทึกโดย: ครูวิชัย ราชธานี
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการประชุม25มิ.ย.57
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ภาค2/57
แผนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี57
คำสั่ง 513/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการนักเรียน
 
ข้อมูลหลักสูตรโรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง 2557)
ไฟล์ Word เอกสารหลักสูตร ฉบับเต็ม (406 หน้า)
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์งานวันวิชาการปีการศึกษา 2556
ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[ชั้น ม. 1]   [ชั้น ม.2]  [ชั้น ม. 3]  [ชั้น ม. 4]   [ชั้น ม. 5]   [ชั้น ม. 6]  
 
เอกสารระบบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนผังกระบวนการนิเทศ   2. ตัวอย่างกำหนดการจัดทำแผน   3. แบบฟอร์มเขียนแผน  4. แบบประเมินแผน
5. เทคนิคการเขียนแผน        6. แผนผังการบริหารหลักสูตร       7. แบบฟอร์มเขียนแผน(Word)
 
 
เอกสารหลักสูตร
ตัวอย่างการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น
รายวิชาเพิมเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย
       
  
ดูแลระบบโดย : ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

61.7.241.230/curriculum
สงวนลิขสิทธิ์